Kitêba Pîroz Bixwîne

Ji bo xwendina Kitêba Pîroz li jêr beşekî hilbijêre. Ji bo agahiya li ser Kitêba Pîroz, here van rûpelan: Kitêba Pîroz Çi Ye? Peymana Kevin Çi Ye? Peymana Nû Çi Ye?

Kitêbên Peymana Nû

Mizgîniya Îsa Mesîh li gor Metta (Pêşgotin)

Mizgîniya Îsa Mesîh li gor Marqos (Pêşgotin)

Mizgîniya Îsa Mesîh li gor Lûqa (Pêşgotin)

Mizgîniya Îsa Mesîh li gor Yûhenna (Pêşgotin)

Karên Şandiyan (Pêşgotin)

Nameya Pawlos a ji Romayiyan re (Pêşgotin)

Nameya Pawlos a pêşî ji Korîntiyan re (Pêşgotin)

Nameya Pawlos a diduyan ji Korîntiyan re (Pêşgotin)

Nameya Pawlos a ji Galatiyan re (Pêşgotin)

Nameya Pawlos a ji Efesiyan re (Pêşgotin)

Nameya Pawlos a ji Filîpiyan re (Pêşgotin)

Nameya Pawlos a ji Kolosiyan re (Pêşgotin)

Nameya Pawlos a pêşî ji Selanîkiyan re (Pêşgotin)

Nameya Pawlos a diduyan ji Selanîkiyan re (Pêşgotin)

Nameya Pawlos a pêşî ji Tîmotêyos re (Pêşgotin)

Nameya Pawlos a diduyan ji Tîmotêyos re (Pêşgotin)

Nameya Pawlos a ji Tîtos re (Pêşgotin)

Nameya Pawlos a ji Fîlêmon re (Pêşgotin)

Nameya ji Îbraniyan re (Pêşgotin)

Nameya Aqûb (Pêşgotin)

Nameya Petrûs a pêşî (Pêşgotin)

Nameya Petrûs a diduyan (Pêşgotin)

Nameya Yûhenna ya pêşî (Pêşgotin)

Nameya Yûhenna ya diduyan (Pêşgotin)

Nameya Yûhenna ya sisiyan (Pêşgotin)

Nameya Cihûda (Pêşgotin)

Peyxama Yûhenna (Pêşgotin)

Kitêbên Peymana Kevin

Zebûr (Pêşgotin)