Nameya Pawlos a ji Kolosiyan re

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Kolosî Pêşgotin

Pêşgotin

Pawlos ev name di girtîgehekê de nivîsî. Li gor ku tê gotin, ew hingê li Efesê bû. Kolose, li Asyaya* Biçûk, li rojavayê bajarê Denizlî yê îroyîn bû. Armanca wî ew bû ku civînên bawermendên li Kolose, Lawdikya û li Hiyerapolîsê (Pamukkale) bizirav bike û hîndariya Xwedê ya pêwist hînî wan bike (4:13-17).

Hingê li derûdora Koloseyê gelek hîndariyên şaş dihatin hînkirin. Pawlos hê neçûbû Koloseyê, lê wî dixwest ku bi vê nameyê riya rast nîşanî bawermendan bide û hemûyan hîn bike ku tenê Mesîh xilasbûna temam aniye.

Her çiqas nameyên Efesiyan û Kolosiyan bimînin hev jî, mijarên wan ên bingehî cihê ne.

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:
I. Silav 1:1-2
II. Dua Pawlos 1:3-14
III. Mesîh serê hemû afirandinê ye 1:15-23
IV. Xizmeta Pawlosê Şandî 1:24-2:5
V. Bersîva li ser hîndariyên pûç 2:6-23
VI. Jiyana nû ya bi Mesîh 3:1-17
VII. Têkiliyên navmalê 3:18-4:1
VIII. Şîretên dawî û xatir 4:2-18

Kolosî Bixwîne