Mizgîniya Îsa Mesîh li gor Marqos

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Marqos Pêşgotin

Pêşgotin

Ev kitêb piştî Îsa*, di navbera salên 55 û 60an de, wek ku tê fêmkirin li Romayê hatiye nivîsîn.

Navê nivîskar di kitêbê de derbas nabe. Bi awayekî giştî tê zanîn ku nivîskar Yûhenna ye, ku bi navê Marqos tê naskirin (Karên Şandiyan 12:25). Marqos bi destê Petrûsê* Şandî* (resûl) bawerî bi Mesîh* anî (Petrûs I, 5:13). Navê diya Marqos Meryem bû. Bawermendên pêşî ji bo duakirinê li mala wan diciviyan (Karên Şandiyan 12:12).

Marqos bi Pawlos û Barnabas re beşdarî Gera Mizgîndana pêşî bû (Karên Şandiyan 12:25; 13:5). Herweha di gelek cihên nivîsarê de jî tê dîtin, Marqos dide kifşkirin ku jiyan û karê Îsa* xizmeteke wusa ye, ku bi hêzeke* mezin û bi desthilatiyeke xurt û bêrawestin berdewam dike. Desthilatiya Îsa di hînkirin, derxistina cinan û bexişandina gunehên mirovan de tê dîtin.

Bi pêşveçûna bûyeran re dilsoz û bawermendên Îsa bêtir ew fêm dikirin û dijminahiya yên ku li ber wî radibin jî zêdetir dibû. Marqos nozdeh kerametên ku Îsa kirine tîne zimên, ji hînkirina wî bêtir li ser wan radiweste.

Ev nivîsar dikare bi vî awayî bê beşkirin:
I. Yûhennayê imadkar (1:1-13)
II. Xizmeta Îsa Mesîh a li Celîlê (1:14-7:23)
III. Serdana Sûr û Saydayê (7:24-30)
IV. Xizmet û hînkirina li bakûrê Celîlê (7:31-9:50)
V. Dawiya xizmeta li Pêreya û rêwîtiya Orşelîmê (10:1-52)
VI. Îsa li Orşelîmê hîn dike; serwerên Cihûyan wî qebûl nakin (11:1-13:37)
VII. Girtin û xaçkirina Îsa (14:1-15:47)
VIII. Rabûna Îsa ya ji nav miriyan (16:1-8)
IX. Xuyabûna Îsa piştî rabûna wî û hilkişîna wî ya ezmanan (16:9-20)

Marqos Bixwîne