Peyxama Yûhenna Beşa 7

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Peyxama Yûhenna 7

Ji Kurên Îsraêl 144 Hezar Mirov Tên Morkirin 

1
Piştî vê yekê min çar milyaket dîtin ku li ser çar kujên erdê disekinîn û bayên çar kujên erdê digirtin, da ku ba li erdê, li deryayê û li tu daran nexe.[a]

2
Min milyaketekî din jî dît ku ji Rojhilatê derdiket û mora Xwedayê jîndar pê re bû. Bi dengekî bilind gazî wan çar milyaketan kir, yên ku desthilatî ji wan re hatibû dayîn, ku zirarê bidin erd û deryayê; wî ji wan re got:

3
«Heta ku em morê li ser eniya xulamên Xwedayê xwe nexin, ziyanê nedin erdê, deryayê û daran.»[b]

4
Hingê min hejmara yên ku hatibûn morkirin bihîst: Ji hemû eşîrên kurên Îsraêl sed û çil û çar hezar hatibûn morkirin.

5
Ji Eşîra Cihûda diwanzdeh hezar hatibûn morkirin.
Ji Eşîra Rûbên diwanzdeh hezar,
Ji Eşîra Gad diwanzdeh hezar,

6
Ji Eşîra Aşêr diwanzdeh hezar,
Ji Eşîra Neftelî diwanzdeh hezar,
Ji Eşîra Minaşe diwanzdeh hezar,

7
Ji Eşîra Şimûn diwanzdeh hezar,
Ji Eşîra Lêwî diwanzdeh hezar,
Ji Eşîra Îsexar diwanzdeh hezar,

8
Ji Eşîra Zebûlon diwanzdeh hezar,
Ji Eşîra Ûsiv diwanzdeh hezar,
Ji Eşîra Binyamîn diwanzdeh hezar hatibûn morkirin.

Elaleta ji Hemû Miletan 

9
Piştî vê yekê min dît ku va ye, elaleteke* mezin ya ku ji her miletî, ji her bavikî, ji her gelî û ji her zimanî ku tu kesî nedikarî bihejmarta; xiftanên spî li xwe kiribûn û guliyên xurmeyan di destên wan de bûn û li ber text û li ber Berx radiwestan.

10
Wan bi dengekî bilind gazî dikir û digotin:
«Xilasî babetê Xwedayê me ye yê ku
Li ser text rûniştiye û babetê Berx e.»

11
Hemû milyaket li hawirdora text û rihspiyan û afirîdên jîndar disekinîn. Û li ber text xwe deverû davêtin erdê, diperizîn* Xwedê û digotin:

12
«Amîn. Pesin, rûmet, şehrezayî,
Şikir, hurmet, hêz û karîn
Bila her û her ji Xwedayê me re be.
Amîn.»

13
Yek ji rihspiyan peyivî û ji min re got: «Evên ku bi xiftanên spî hatine wergirtin kî ne û ji ku derê hatine?»

14
Min ji wî re got: «Ezbenî, tu dizanî.» Hingê wî ji min re got: «Evên ha ew in ku ji wê tengahiya mezin hatine, xiftanên xwe şuştine û bi xwîna Berx spî kirine.[c]

15
Ji bo vê yekê li ber textê Xwedê ne
Û di Perestgeha* wî de şev û roj diperizin wî.
Yê ku li ser text rûniştiye, wê konê* xwe li ser wan vegire.

16
Êdî ew birçî nabin û êdî tî nabin
Û ne tav û ne jî germî li wan dixe.[d]

17
Çimkî ew Berxê ku di navenda text de ye
Wê şivantiyê li wan bike
Û wê wan bibe ser kaniyên ava jiyanê.
Xwedê wê hemû hêstiran ji çavên wan paqij bike.»[e]

  1. a. 7:1 Daniyêl 7:2
  2. b. 7:3 Hezekiyêl 9:4-6
  3. c. 7:14 Daniyêl 12:1; Metta 24:21
  4. d. 7:16 Binêre: Îşaya 49:10
  5. e. 7:17 Binêre: Zebûr 23:1-2; Îşaya 25:8; 49:10