Nameya Pawlos a ji Romayiyan re Beşa 15

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Romayî 15

Ne Xwe bi Xwe, lê Yên Din Razî Bikin 

1
Em ên ku xurt in, em deyndar in ku em qelsiyên wan ên ku di baweriyê de lewaz in, hilgirin û li dilxweşkirina xwe negerin.

2
Bila her yek ji me ji bo qenciya cîranê xwe dilê wî xweş bike, da ku ew bê avakirin.

3
Çimkî Mesîh jî ne dilê xwe bi xwe xweş kir, lê belê çawa ku hatiye nivîsîn: «Bêsiyanetkirina wan ên ku te bêsiyanet dikin, hat ser min.»[a]

4
Îcar ji berê ve her çi hatibe nivîsîn, ji bo perwerdebûna me hatiye nivîsîn, da ku bi sebir û bi handana* Nivîsarên Pîroz hêviya me hebe.

5
Û bila Xwedayê sebir û handanê, bike ku hûn li gor Mesîh Îsa hemfikir bin,

6
da ku hûn hemû bi yek dil û bi yek devî, pesnê Xwedê, Bavê Xudanê me Îsa Mesîh bidin.

Mizgîniya ji bo Cihû û Miletan Yek e 

7
Ji ber vê yekê ji bo rûmeta Xwedê çawa ku Mesîh hûn qebûl kirin, hevdû qebûl bikin.

8
Ez ji we re dibêjim ku Mesîh di ber rastiya Xwedê de, ji Cihûyan re bû xizmetkar, da ku sozên ji bav û kalan re rast derîne

9
û milet ji bo rehma wî pesnê Xwedê bidin. Çawa ku hatiye nivîsîn: «Ji ber vê yekê ezê di nav miletan de ji te re şikir bikim, ji navê te re lavijeyan* bêjim.»[b]

10
Û ew dîsa dibêje: «Ey miletno, bi gelê wî re şa bibin.»[c]

11
Û careke din:
«Ey hemû miletno, pesnê Xudan bidin
Û bila hemû gel wî bilind bikin.»[d]

12
Îşaya pêxember jî dibêje:
«Rayê* Yêşa* wê derkeve, ewê rabe,
Da ku serokatiyê li ser miletan bike
Û milet wê hêviya xwe bi wî ve girê bidin.»[e]

13
Îcar bila Xwedayê hêviyê, di baweriyê de dilê we bi hemû şahî û aştiyê tije bike, da ku bi hêza Ruhê Pîroz hêviya we zêde bibe.

Xizmeta ji bo Mesîh 

14
Birayên min, ez bi xwe ji we piştrast im ku hûn bi xwe jî bi qenciyê tije ne, bi her zanînê rapêçandî ne û hûn dikarin şîretan li hevdû bikin.

15
Dîsa jî bi wê kerema ku ji aliyê Xwedê ve ji min re hatiye dayîn, min bi dilawêrî li ser çend tiştan ji we re nivîsiye, da ku ez wan careke din bînim bîra we.

16
Ev kerem ji min re hat dayîn, da ku ez ji bo miletan xizmetkarê Mesîh Îsa bim, yanî ez ji bo Mizgîniya Xwedê karê kahîntiyê dikim, da ku milet bibin pêşkêşeke bi Ruhê Pîroz pîrozbûyî û meqbûl.

17
Loma ez bi saya Mesîh Îsa ji bo xizmeta xwe ya ji Xwedê re serbilind im.

18
Ji bilî wan tiştên ku Mesîh bi destên min kirin, da ku milet bi ya wî bikin, ez newêrim li ser tiştekî din bipeyivim. Wî ev bi gotin û kirinê,

19
bi hêza nîşan û karên mezin, bi hêza Ruhê* Xwedê kiriye. Wusa ku, ji Orşelîmê* bigire heta bi Îlîryayê ez geriyam û min Mizgîniya Mesîh bi tevahî da bihîstin.

20
Armanca min ev e ku ez li dera ku navê Mesîh hê lê nehatiye bihîstin Mizgîniyê belav bikim; ne ku ez li ser bingeha ku hinekên din danîne ava bikim.

21
Lê çawa ku hatiye nivîsîn:
«Yên ku li ser wî ji wan re nehatiye gotin, wê bibînin,
Û yên ku li ser wî nebihîstine, wê fêm bikin.»[f]

Fikra Çûyîna Romayê 

22
Ji ber vê yekê gelek caran asteng ji hatina min a ba we re derketin.

23
Lê niha ji ber ku êdî li van deran cihê ku ez bixebitim nema û ji gelek salan ve ez dixwazim bêm ba we,

24
çaxê ku ez herim Spanyayê, ez dixwazim bêm ba we. Hêviya min ew e ku çaxê ez di wir re derbas bibim, ez we bibînim, pêşî piçekê ji dîtina we têr bibim û paşê ji aliyê we ve bêm bi rê kirin.

25
Lê niha ez diçim Orşelîmê, da ku ez ji pîrozên li wir re xizmetê bikim.

26
Çimkî ji dilê bawermendên Mekedonya û Axayayê* hat ku ji bo belengazên nav pîrozên Orşelîmê alîkariyekê bikin.

27
Erê, ev li wan xweş hat û bi rastî jî ew deyndarên wan in. Madem milet bûn hevparên tiştên ruhanî yên Cihûyan, ew deyndar in ku bi tiştên cismanî jî ji wan re xizmetê bikin.

28
Îcar piştî ku min ev anî serî û ev diyariya ku hatiye civandin gihand destê wan, ezê bêm ba we û ji nav we herim Spanyayê.

29
Û ez dizanim ku gava ez bêm ba we, ezê bi tijetiya bereketa Mesîh bêm.

30
Birano, ez bi Xudanê me Îsa Mesîh û bi hezkirina Ruh ji we hêvî dikim ku hûn bi min re, li ber Xwedê bi xîret ji bo min dua bikin.

31
Wusa ku ez ji wan ên ku li Cihûstanê* bawer nakin rizgar bibim û xizmeta min a li Orşelîmê ji pîrozan re meqbûl be,

32
û ez bi daxwaza Xwedê bi şahî bêm ba we û bi we re bîhna xwe vedim.

33
Xwedayê aştiyê bi we hemûyan re be. Amîn.

  1. a. 15:3 Ji: Zebûr 69:9
  2. b. 15:9 Ji: Zebûr 18:49; Samûêl II, 22:50
  3. c. 15:10 Ji: Dubarekirina Şerîetê 32:43
  4. d. 15:11 Ji: Zebûr 117:1
  5. e. 15:12 Ji: Îşaya 11:10
  6. f. 15:21 Ji: Îşaya 52:15