Nameya Pawlos a ji Tîtos re

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Tîtos Pêşgotin

Pêşgotin

Tîtos bawermendekî Yewnanî, hevalkarekî jêhatî yê Pawlos bû. Ev nameya ku Pawlos ji Tîtos re nivîsiye, ji serwerê civîna Girîtê re hatiye şandin (1:5). Tîtos hevalkarekî Pawlos e (Korîntî II, 2:13; 7:6, 13; 8:23) û xortekî ji her awayî ve dilsoz e (Korîntî II, 2:12-18; 8:16-18).

Pawlos, Tîtos jî bi xwe re bir û çû Orşelîmê, da ku wê Mizgîniya ku dida, ji bawermendên sereke re bêje. (Galatî 2:1-3). Herweha Tîtos, wek qasidê Pawlos carekê çû Korîntê jî (Korîntî II, 8:16-17). Navê Tîtos di Tîmotêyos II, 4:10’an de jî derbas dibe. Çaxê Pawlos ev name nivîsî, hingê ew azad bû û dixwest Tîtos li Nîkopolîsê (Dalmatyayê) bibîne û di vê nameyê de wî gazî ba xwe dike.

Çawa ku ji nameyê jî tê fêmkirin Pawlos û Tîtos bi hev re çûn Girîtê. Pawlos, Tîtos li Girîtê hişt, da ku di civînan de rihspiyan kifş bike. Pawlos di şîretên xwe de yên ku ji Tîtos re ne li ser taybetiyên wan kesên ku wê rêberiya civînan bikin jî radiweste.

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:
I. Silav 1:1-4
II. Serwerên civînê û berpirsiyariya wan 1:5-16
III. Berpirsiyariya bawermendan a di civînê de 2:1-15
IV. Şîret û hîndarî 3:1-11
V. Paşgotin 3:12-15

Tîtos Bixwîne